kinds = $kinds; } public function getKind($id) { return new Kind($id, $this->kinds[$id]); } public function toArray() { return $this->kinds; } } class Kind { function __construct($id, $name) { $this->id = $id; $this->name = $name; } function getName() { return $this->name; } function getId() { return $this->id; } } <? $title = $perspective->destination()->name; if ($title != 'cs') { echo $title . ' | '; $spClass = ' class="subpage"'; } else { $hpActive = ' class="active"'; } ?>Mobestyl - stavební dozor a realizace staveb

Služby

Evidence, revize a opravy

 • vedení evidence bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
 • založení a průběžná aktualizace elektronické karty domu (pasport)
 • vytvoření přehledu o technickém stavu nemovitosti
 • sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění; sledování doby platnosti revizí a zajištění odstranění zjištěných závad
 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti
 • převod smluv na dodávku služeb a médií (elektrická energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, odpad, pojištění)
 • zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb

Havarijní služba

 • zajištění nepřetržité pohotovostní havarijní služby, nonstop linka pro hlášení havárií

Online služby zdarma

 • online archiv dokumentace k nemovitosti
 • online přehled revizí nemovitosti
 • online přehled klíčového hospodářství

Ostatní

 • zajištění znaleckých a odborných posudků
 • převzetí dokumentů k nemovitosti od bývalého správce a klienta
 • archivace dokumentace k nemovitosti po dobu správy
 • zastupování klienta v případě likvidace pojistných událostí: hlášení škod, příprava podkladů a komunikace s pojišťovnou
 • zajištění energetického auditu
 • služby na přání klienta

Ekonomická správa nemovitostí - Předpisy záloh

 • vedení a aktualizace evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání
 • vyhotovení předpisu záloh a vystavení výpočtových listů
 • úprava záloh na služby při změně při změně způsobu jejich tvorby nebo výše
 • rozúčtování záloh na služby jedenkrát ročně
 • kontrola úhrad zálohových plateb, v případě včasného nezaplacení upomínání pohledávky u dlužníka
 • obsluha SIPO

Právní služby

 • zajištění auditu uzavřených smluv
 • zajištění vymáhání dlužných plateb a přípravy podkladů pro soudní nebo mimosoudní vypořádání
 • zajištění zastupování zájmů klienta týkajících se spravovaného majetku na základě plné moci
 • zajištění zápisů změn do rejstříku a sbírky listin
 • zajištění služeb advokáta

Podpora orgánů SVJ

 • účast správce na jednáních výboru, kontrolní komise, či shromáždění vlastníků, případně na jiném jednání dle dohody s klientem
 • zajištění přípravy a kompletní realizace shromáždění SVJ a členské schůze BD

Inženýrská oblast

 • zajišťování rozsáhlejších oprav, údržby a rekonstrukcí nad rámec běžné údržby správcem, podle klientem schválených návrhů
 • organizace výběrových řízení nad rámec běžné údržby v souladu s požadavky klienta
 • přijímání a hodnocení nabídek ve spolupráci s klientem, včetně souvisejících administrativních činností
 • zajištění přípravy smlouvy na míru s vybraným uchazečem
 • zajištění stavebně technického dozoru
 • periodické hodnocení stavu nemovitostí včetně podávání návrhů na nezbytné rozsáhlejší opravy, úpravy či rekonstrukce

Prohlédněte si galerii našich projektů. Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!

getChildrenWhere("node.published = 1", "galleryitem") as $item) { $photo = explode("/", $item->srcImg); array_push($photos, $photo[2]); $images = $images . ' '; } ?> getChildrenWhere("node.published = 1", "downloaditem") as $item) { $fileType = explode(".", $item->file); $files = $files . '
 • ' . $fileType[1] . ' ' . $item->name . ' [.' . $fileType[1] . ', ' . file::formatSizeOf($item->file) . ']
 • '; } if($images != "") { echo ''; } if($files != "") { echo '

  Soubory ke stažení:

   ' . $files . '
  '; } ?>