kinds = $kinds; } public function getKind($id) { return new Kind($id, $this->kinds[$id]); } public function toArray() { return $this->kinds; } } class Kind { function __construct($id, $name) { $this->id = $id; $this->name = $name; } function getName() { return $this->name; } function getId() { return $this->id; } } <? $title = $perspective->destination()->name; if ($title != 'cs') { echo $title . ' | '; $spClass = ' class="subpage"'; } else { $hpActive = ' class="active"'; } ?>Mobestyl - stavební dozor a realizace staveb

Stavební slovník - přehled pojmů

Stavební slovník nabízí vysvětlení některých pojmů ze stavebního zákona. Definice základních pojmů, které se v praxi výstavby používají a odborných výrazů, které jsou nově definovány v právních předpisech přijetím zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Náš stavební slovník poskytuje definice a vymezení technických pojmů používaných ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy.

Definice ve stavebním slovníku

Vyberte si definici ve stavebním slovníku:

getChildrenWhere("node.published = 1", "galleryitem") as $item) { $photo = explode("/", $item->srcImg); array_push($photos, $photo[2]); $images = $images . ' '; } ?> getChildrenWhere("node.published = 1", "downloaditem") as $item) { $fileType = explode(".", $item->file); $files = $files . '
  • ' . $fileType[1] . ' ' . $item->name . ' [.' . $fileType[1] . ', ' . file::formatSizeOf($item->file) . ']
  • '; } if($images != "") { echo ''; } if($files != "") { echo '

    Soubory ke stažení:

      ' . $files . '
    '; } ?>